Мета. Місія. Цінності. Бачення.

МЕТА

Побудова на некорупційній основі, національних цінностях та засадах патріотизму якісно нової, європейської, демократичної, цілісної України з конкурентною ринковою економікою та розвинутим громадянським суспільством.

МІСІЯ
Ми об’єднуємося, щоб модернізувати країну – здійснити українську програму реформ, спрямовану на утвердження свободи особистості, людської і національної гідності, верховенства права, забезпечення вільного доступу до здійснення економічної діяльності для кожного, зростання національного багатства та відповідальності влади за прийняті рішення.

Наші дії спрямовані на:

1. Відновлення довіри у суспільстві. Наше завдання – відновити цінності довіри, взаємодопомоги, добровільної співпраці та широкого соціального діалогу. Ми популяризуємо методи добровільності, особистого трудового та матеріального внеску у громадські справи.

2. Формування нової політичної культури. Держава для громадянина, а не громадянин для держави. Наше завдання – допомогти громадянам усвідомити себе співвласниками держави Україна, а представників влади розглядати як найнятих громадянами управлінців. Політики і чиновники несуть особисту юридичну відповідальність за будь-які порушення законів, зокрема за корупційні дії чи порушення прав людини. Громадяни контролюють державу та беруть участь у її розвитку.

3. Cтворення умов для гідного життя і праці для кожної людини в Україні. Наше завдання – впливати на формування соціальної та гуманітарної політики, політики у сфері охорони здоров’я і захисту довкілля.

4. Сприяння розвитку конкурентної ринкової економіки, економічне процвітання української нації. Наша мета – реалізувати політику зростання національного багатства та свободи економічної діяльності кожного українця. Ми пропагуємо кращі напрацювання вітчизняних спеціалістів і позитивний досвід реформ в інших країнах. Відстоюємо інтереси малого й середнього бізнесу та лібералізацію економічних відносин у державі.

5. Зростання патріотизму в суспільстві. Ми об’єднуємо і підтримуємо тих, хто сприймає Україну як свою Батьківщину, незалежно від місцезнаходження. Cприяємо вивченню та поширенню знань з історії, культури й традицій всіх українців, незалежно від етнічного походження. Ми відстоюємо незалежність і територіальну цілісність України.

ЦІННОСТІ

Людина

Цінність життя людини, її здоров’я, висока якість життя, повага до прав людини, людська гідність.

Верховенство права

Законність, правова визначеність, повага до прав людини, незалежний суд, презумпція невинуватості, рівний доступ до правосуддя для всіх, незалежно від фінансового становища та соціального статусу.

Україна

Патріотизм, повага до всіх народів та етнічних груп, які проживають в Україні. Україна – різноманітна та єдина!

Прогрес

Економічний розвиток, інновації, соціальна динаміка, самореалізація.

Свобода

Свобода слова, свобода преси, свобода зборів, свобода пересування, свобода віросповідання. Все, що не заборонено законом, дозволено – без жодної необхідності інформувати державу про свої законні дії. Відповідальність за власні дії.

Довіра

Наріжний камінь громади і суспільства, основа суспільної дії, яка складається між громадянами в результаті доброчесного співробітництва. Чесність, компетентність, надійність, доброзичливість, як моделі поведінки, що формують довіру.

Духовність

Етика, моральність, традиції, мистецтво та культура.

 

Зміни будуть – альтернатива є!

GOAL

 

A non-corrupted and national values-based development of a brand new Ukraine as a European, democratic and integrate nation of market economy and advanced civil society.

MISSION

We come together to modernize the nation through implementation of a Ukrainian program for reform aimed at individual freedom, human and national dignity, rule of law, non-hampered access to economic activities for everyone, accrual of national wealth, and governmental accountability for government decisions.

Our operation is oriented to:

1. Restoration of trust in the society. Our task is to restore the values of trust, mutual assistance, voluntary cooperation and a broad social dialog. We promote methods of volunteerism, and personal labor and material input in community affairs.

2. Formulation of a brand new political culture. Governments for citizens, and not citizens for governments. Our task is to assist people get aware of being co-owners of the country “Ukraine”, seeing government officials as employees hired by citizens to manage the nation. Politicians and governmental officials should bear personal legal responsibility for any kinds of law violation; including corruptive deeds and violation of human rights. Citizens should execute control over the government and take part in the development of the government system in the nation.

3. Development of an environment for decent life and working for any person in Ukraine. Our task is to make impact on formulation of social and humanitarian policies, as well as the ones of health care and environmental protection.

4. Promotion to development of a competitive, market-based economy, economic prosperity of the Ukrainian nation. Our goal is to implement a policy for growth of national wealth and freedom of economic activities for all Ukrainians. We highlight the best practices by Ukrainian specialists and the positive experience of reform by other nations. We stand for interests of small and medium-sized businesses and liberalization of economic relations in the nation.

5. Growth of patriotism in the society. We unite and support the people who see Ukraine as their native land, not depending on their geographical dwelling. We promote and disseminate knowledge of history, culture and traditions of Ukrainians of any ethnic backgrounds. We stand for independence and territorial integrity of Ukraine.

 

VALUES

The Human

Human life and health as values; high quality of life; respect for human rights; human dignity.

 

Rule of Law

Rule of law; legal certainty; respect for human rights; impartial legal procedure; assumption of innocence; equal access to court for everyone, with no dependence  on financial and\or social status.

 

Ukraine

Patriotism, respect for all the peoples and ethnic groups in Ukraine. Despite diverse, Ukraine is consolidated!

 

Progress

Economic development, innovation, social dynamics, and personal fulfillment.  

Freedom

Fredom of speech, freedom of press, freedom of association, liberty of movement, freedom of faith. What is not forbidden with law is deemed as affirmatively authorized; with no a necessity to inform government on one`s legitimate actions. Responsibility for one`s own actions.

Trust

The cornewrstone of both community and society; the basis for social interaction, developed by citizens as a result of fair cooperation. Honesty, knowledge, reliability, and open-mindedness as the models of conduct to develop trust.

Morality

Ethics code; moral thinking and conduct, traditions, arts, and culture.

 

The changes will happen: there is the alternative!


Українська альтернатива

Бачення України майбутнього

На гугл-документах текст, який можна й там коментувати: 

https://docs.google.com/document/d/1WXxmOQhvMravoK_X0JPW2U0NEOa_2RwEL3fe-vOvEsE/edit?hl=en_US&pli=1#

У країні, про яку мріємо:

1. Економіка динамічно розвивається, рівень добробуту громадян і національне багатство зростають.

1.1. Підприємницька ініціатива максимально заохочується і підтримується. Реєстраційні та післяреєстраційні процедури для бізнесу здійснюються за день. Кількість контролюючих органів знижена, а плани зі штрафів відмінені.

1.2. Праця гідно винагороджується.

1.3. Створено платоспроможний внутрішній ринок. Споживач диктує умови виробникам і постачальникам, а не навпаки. Забезпечено вільний доступ до ринку та рівні умови конкуренції.

1.4. Бізнес соціально відповідальний. Створено правові умови для розвитку благочиннності.

1.5.  Забезпечено умови для сплати податків експортерами в Україні, обмежено практику використання офшорів для виведення капіталу із країни.

1.6. Прості і зрозумілі податкові норми. Уся звітність електронна і громадяни витрачають на неї мінімум часу.

1.7. Україна забезпечує внутрішнє споживання  переважно власними енергетичними ресурсами і зменшила  імпорт газу для цих цілей.

1.8. Держава проводить прозорі та чесні тендери.

2. Умови життя безпечні.

2.1. В Україні смачна натуральна їжа та чиста вода.

2.2. Міліція турбується про безпеку громадян. ДАІ допомагає учасникам дорожнього руху.

2.3. Армія сучасна, мобільна і боєздатна. Служити в армії почесно

2.4. Людина окультурює своє життєве середовище, береже природу.

3. Закони працюють.

3.1. Панує верховенство права та висока правова свідомість.

3.2. Кожен може реалізувати своє право на справедливий суд.

3.3. Громадянам дозволено все, що не заборонено законом, а органи державної влади діють виключно в межах, визначених законом.

3.4. Виборча система дає право  бути обраними якнайширшому колу громадян.

3.5. Ліквідовано умови для процвітання корупції, а слово «рейдерство» забуто.

3.6. Процедури адміністративних послуг прості і зручні для громадян.

3.7. Міліція реєструє усі заяви про правопорушення, в тому числі оприлюднені через ЗМІ. Прокуратура реєструє всі скарги. Слідство ведеться якісно та неупереджено. Особисте зізнання підозрюваного та тортури не застосовуються.

3.8. Судова і правоохоронна системи забезпечуватимуть презумпцію невинуватості підозрюваних. Покарання за скоєний злочин невідворотне незалежно від соціального становища.

3.9 Рівень довіри громадян до міліції та судів дорівнює на рівні довіри до вітчизняних ЗМІ та церкви.

4. Державний механізм дієвий.

4.1. Політика не є бізнесом. У Верховній раді представлені професійні політики, громадські діячі, юристи, економісти, фахівці з управління.

4.2. Відсутні привілеї посадових осіб.  Депутати та посадовці відповідальні та підзвітні, працює механізм відкликання депутатів усіх рівнів.

4.3. Витрати на державне управління відповідають рівню розвитку економіки країни та потребам залучення кваліфікованих управлінців. Державні органи використовують товари вітчизняного виробництва для своєї діяльності оскільки українські товари – високої якості.

4.4. Українська Програма Реформ, розроблена за участю експертів та громадськості, виконана швидко та ефективно.  Рішення влади виконуються, а зловживання – караються. Форма правління –  президентсько-парламентська.

5. Створені умови для розвитку потенціалу людини та  його реалізації :

5.1. Людина та її гідність є найвищою цінністю.

5.2. Суспільство базується на взаємній повазі та довірі.

5.3. Інститут сім’ї зміцнюється. Відбувається гармонізація ролей чоловіка та жінки у вихованні дітей.

5.4. Вільна думка, ініціатива та лідерство, командний стиль у роботі заохочуються.

5.5. Громадяни  є активними учасниками життя територіальних громад та країни, мають доступ до інструментів контролю роботи управлінців.

5.6. Професіоналізм є цінністю у державному, приватному, громадському секторах. Кумівство і квоти неприйнятні.

5.7. Існує культ здоров’я. Якісна і доступна медицина спрямована, у першу чергу, на профілактику, продовжує життя.

5.8. Держава забезпечує розвиток української мови і культури. Держава сприяє розвитку мов і культур інших національностей.

5.9 Держава веде рівноправний діалог з усіма релігійними конфесіями і не  втручається у їх діяльність.

5.10. Засоби масової інформації працюють за стандартами об’єктивності та неупередженості. Журналісти мають можливості відстояти свої професійні права відповідно до редакційних угод. Суспільство має можливість отримувати інформацію через громадські ЗМІ.

5.11.  Система освіти та високий запит на знання розвивають бажання вчитися. Вітчизняна освіта є якісною і конкурентоспроможною. Педагоги є шанованими людьми.

5.12. Фундаментальна наука розвивається і вписана у світовий контекст.

5.13. Сини і дочки України  повертаються на Батьківщину.  Міграційна політика спрямована на залучення вихідців з України до розвитку економіки, працює програма співпраці з закордонними співвітчизниками, інтеграції іммігрантів в суспільство.

5.14. Українці пишаються своєю Вітчизною, а Україну знають і шанують у світі!

Зміни будуть – Альтернатива є!

СИМВОЛ НАШОЇ ВІРИ

(«Символ нашої віри» – за часом перший програмний текст «Української альтернативи», який ліг в основу подальших розробок)

Ми переконані, що патріотичних і демократичних людей в Україні більшість.

Ми об’єднуємося, щоб зміцнювати наші спільні цінності і ширити їх.

Щоб саме вони запанували в Україні. Системно і надовго.

Україна є і буде незалежною державою. А те, якою саме їй бути, залежить від нас.

Ми – молода країна, яка дивиться у майбутнє. Ми готові від завдань здобуття і відстоювання незалежності переходити до завдань модернізації країни.

Збереження цілісності країни – перший пріоритет.

Ми за об’єктивний погляд на історію, а не пристосування історіі до політичних потреб тих, хто при владі.

Всі, хто живе в Україні, має її громадянство і дотримується її законів – українці.

Хто працює для неї – наші брати і сестри.

Ми не підтримуємо насильство, не сприймаємо безпорадності. Ми обстоюємо виключно мирні і правові методи.

Цінність особи беззаперечна. Водночас розуміємо, що лише командні дії принесуть справжні зміни.
Ми – не партія. Партії реєструють і продають на потребу дня.  Ми – об’єднання громадян, яке хоче сталих, незворотних змін на краще.

Свобода – абсолют. Кожен тоталітарний режим говорив про справедливість – національну чи соціальну. І вів до пекла. Ми – за справедливість у вільному суспільстві.

Свобода слова та думки – необхідність для спільноти вільних людей.

Ми не будемо вчитися у старої влади. Вона забула про закон і порядок, а живе схемами.

Відповідальність та невідворотність покарання – невід’ємна частина демократичного процесу.

Україна – соборна держава. Не зазіхаємо на чуже. Вітчизною не торгуємо.

Ми любимо Україну і розмовляємо українською. Таке саме право любити Україну і бути українцями мають ті, для кого материнською мовою є російська або інша.

Корупція – корінь усіх проблем. Конкурентні умови в усіх сферах – як державній, так і приватній, – шлях до подолання корупції.

Ринкова економіка – система, яка довела свою здатність співіснувати з правами і свободами усіх громадян.

«Невидима рука ринку» не бездоганна. Інтереси бізнесу не повинні визначати потреби суспільства.

Ми проти державного терору і втручаня держави в приватне життя.

Ми за скликання Національних зборів (Конституанти).

Конституанта – це спосіб отримати нову якість політичного класу і задати нові цілі державі.

Рівність усіх перед законом – підстава справедливості. Депутатська недоторканість, а також імунітети посадових осіб, мають бути максимально обмежені.

Ми за президентсько-парламентську республіку.

Нехай мовчать Америки і Росії. Інтереси України – понад усе.

Як європейці і маємо перед собою завдання стати частиною Європейського Союзу.

Ми ведемо здоровий спосіб життя і всіляко підтримуємо його. Потреби корпорацій та корумпованих політиків не повинні підривати здоров’я нації та її майбутнє.

Ми за повагу до духовних пошуків кожного. Виступаємо за повне відокремлення церкви від держави.

За реальне самоврядування за європейським принципом субсидіарності.

За професійну владу та відокремлення бізнесу від влади. Підтримку малого та середнього бізнесу як основи українського середнього класу.

За кардинальне обмеження корупційних можливостей держави шляхом запровадження на всіх рівнях і в усіх сферах декларативного (заявочного) принципу та запровадження права для уповноважених органів на провокацію хабара. Ми проти солідарної відповідальності того, хто дає, і того, хто бере хабара. Ця система, запроваджена за царя, підтримує процвітання корупції.

За введення системи оподаткування реальних видатків тих, хто живе коштом держави і громад.

За впорядкування земельного законодавства. За прийняття та набрання чинності законами України про Державний земельний кадастр та про ринок земель.

Ми за мораторій на приватизацію стратегічних об’єктів інфраструктури держави та територіальних громад. За повну ревізію наявного майна та прозорість структури власності відповідно до світової практики.

За демонополізацію об`єктів національної інфраструктури та системи послуг на місцевому рівні.

Ми проти реприватизації. Ми за приватизацію, кошти від якої будуть спрямовуватися не на загальні потреби бюджету, а на визначені законом інфраструктурні проекти.

Ми за законодавчі зміни, що дадуть право активної участі в політиці щонайширшому колу громадян. Зокрема – за виборчу систему, яка не обмежуватиме право кожного бути обраним та за зниження вікового цензу на виборах до 17 років  для права брати участь у голосуванні.

Обмеження термінів посідання політичних посад в органах влади та адміністративних посад в судах має бути законодавчо обмежене двома повними термінами поспіль – не більше 10 років.

Професіоналізм – новітній культ. Призначення на посади у владі повинні робитися в першу чергу на основі професіоналізму.

Закон зворотної сили не має. І щодо викладених пріоритетів також.

Досі прогресивні зміни в Україні не усталилися, бо відбулися не за участі всього суспільства, а завдяки діяльності активістів. Громадянське суспільство повинне привести до влади нову еліту і щоденно контролювати нових управлінців.

Об’єднання навколо спільних цінностей дає успіх. Успіх для України буде нормою.

Правда і віра – з нами!


Напишіть відгук

You must be logged in to post a comment.